EET: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových prezentacích provozovaných společností EXIMUS CS, s.r.o od 1.4.2015.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost EXIMUS CS, s.r.o., provozovna Čapkova 22/1941, 67801 Blansko, IČ: 25322311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 25347 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č.89/2012 Sb.).

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost společnost EXIMUS CS, s.r.o., provozovna Čapkova 22/1941, 67801 Blansko, IČ: 25322311, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 25347. EXIMUS CS, s.r.o., je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Zákazníkem naší internetové prezentace je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku".

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (viz. obchodní podmínky pro firmy).

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s příslušnými obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

Odstoupení od kupní smlouvy u zboží, které nesplňuje § 644-650 může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího a současně na adresu elektronické pošty prodávajícího eximus@eximus.cz , kam si může napsat o vzorový formulář.

V případě, že kupující dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze v žádném případě chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Další informace k odstoupení spotřebitele ve 14 denní lhůtě jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží, které je momentálně nedostupné v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje v reakci na zaslanou objednávku. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajůmi, další práva daná mu zákonem č. 101/2000 Sb., zejm. ustanovením §21 tohoto zákona a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Kupujícímu je dáno právo písemně prodávajícímu vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováváním svých osobních údajů. Více informací o právech spotřebitele je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Spotřebitel se zavazuje uvádět veškeré údaje nezbytné k učinění objednávky jakož i veškeré další údaje při objednávce nebo v rámci založení a správy vlastního uživatelského účtu pravdivě, správně a úplně. Spotřebitel se zavazuje AMD neprodleně písemně informovat o případných změnách v těchto údajích.

Zpětný odběr elektrospotřebičů

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv provozovně prodávajícího. Adresy těchto provozoven jsou uvedeny v kontaktech prodávajícího na těchto webových stránkách.

Zákazník je dále oprávněn odevzdat elektrozařízení či baterie nebo akumulátory na sběrných místech společnosti RETELA, s.r.o. uvedených na jejích webových stránkách. Na těchto stránkách jsou rovněž uvedeny negativní účinky látek používaných v bateriích nebo akumulátorech, dále grafické symboly pro oddělený sběr, informace o provádění odděleného sběru a jeho významu. Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

Elektrozařízení, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eximus@eximus.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. Dubna 2015

 

 


VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14DENNÍ LHŮTĚ

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má EXIMUS CS, s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Zboží si můžete vyzkoušet

Nemělo by však dojít k jeho opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít EXIMUS CS, s.r.o. s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Jaké dokumenty přiložit?

Ke vracenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Nejlepší možností je zažádat o zaslání formuláře „Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy.doc“ elektronicky emailem.

V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

 

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • zboží které je podle § 644-650
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno-

 

 


 

 

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY EXIMUS CS, s.r.o.
platné pro prodej výrobků a služeb právnickým osobám

OBSAH

1.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
2.  VYMEZENÍ POJMŮ
3.  ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ / SLUŽEB
4.  POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY
5.  POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ / SLUŽEB
6.  CENA ZBOŽÍ / SLUŽEB
7.  PLATEBNÍ PODMÍNKY
8.  DODACÍ PODMÍNKY
9.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
10. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
11. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
12. MIMOZÁRUČNÍ SERVIS
13. VYUŽITÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ
14. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADNÝM VÝROBKEM
15. PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO
16. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
17. PŘÍLOHA Č.1

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný obchodní vztahy mezi prodávajícím – společností EXIMUS CS, s.r.o. a kupujícím – podnikatelem (fyzickou nebo právnickou osobou), který nakupuje výrobky a služby z nabídky společnosti EXIMUS CS v přímé souvislosti se svým podnikáním.

Tyto obchodní podmínky obsahují popř. upřesňují vybraná ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v aktuálním znění a zákonů souvisejících.Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí dalšími ustanoveními výše uvedených právních norem.

Provozovatel internetového obchodu:

EXIMUS CS, s.r.o.
provozovna: Čapkova 22/1941, 67801 Blansko
Tel.: +420 516 433 983, Fax:+420 516432999
E-mail: eximuscs@gmail.com
IČ: 25322311
DIČ: CZ25322311Společnost je zapsána u KOS Brno,oddíl C,vložka25347
Činnost společnosti nepodléhá režimu povolování

Předmět činnosti společnosti: prodej měřicí techniky, systémů a komponentů pro rozváděče, měřicích a testovacích přístrojů, servis a kalibrace měřicích přístrojů, konzultace a poradenství v oblasti sortimentu prodeje.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který nakupuje výrobky a služby z nabídky společnosti EXIMUS CS v přímé souvislosti se svým podnikáním.

Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je jím podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. Prodávajícím v tomto e-shopu je společnost: EXIMUS CS, s.r.o. (viz.provozovatel internetového obchodu)

Objednávka kupujícího. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Objednávka musí obsahovat objednací číslo a typ požadovaného zboží a jeho požadované množství. Dále fakturační adresu (vč. jména, e-mailového a telefonního spojení) a dodací adresu, pokud se liší od adresy fakturační. V objednávce dále mohou být vedeny další skutečnosti, které objednávku upřesňují (např. požadovaný termín dodání, atp.)

Potvrzení přijetí objednávky. Potvrzením přijetí objednávky spotřebitele deklaruje prodávajícímu, že jeho objednávku obdržel.

Potvrzení objednávky. Potvrzením objednávky kupujícímu deklaruje prodávající, že je připraven dodat kupujícímu zboží / služby objednané specifikace, v objednaném množství, za stanovenou cenu, v daném termínu na požadované místo. Momentem odeslání potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím je kupní smlouva uzavřena. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti specifikované těmito obchodními podmínkami a nadřazenými právními normami. Potvrzení objednávky prodávající vystavuje v jazyce českém a archivuje jej společně s objednávkou za účelem úspěšného splnění objednávky. Tyto dokumenty nejsou přístupné třetím stranám.

Kupní smlouva. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

Nákup zboží kupujícím v sídle prodávajícího Kupující si může zboží zakoupit i bez předchozí objednávky přímo v sídle prodávajícího. Za uzavření kupní smlouvy je v tomto případě považován podpis kupujícího na dokladu o převzetí zboží od prodávajícího a zaplacení jeho ceny prodávajícímu. Obchodní podmínky prodávajícího jsou i v tomto případě k dispozici kupujícímu a ten se s nimi může seznámit.

3. ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ / SLUŽEB

3.1 OBJEDNÁVKA PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD

Formulář objednávky se kupujícímu objeví na internetových stránkách, jakmile kupující vloží vybrané zboží do košíku. Po dokončení výběru zboží se kupujícímu objeví další formulář, ve kterém si kupující zvolí způsob platby a převzetí zboží. Následně vyplní své firemní údaje (fakturační adresu jméno a příjmení pracovníka, který objednávku vystavil, IČ, DIČ, telefonické a e-mailové spojení, popř. další údaje umožňující vystavit daňový doklad dle zákona 588/1992 Sb. v aktuálním znění.

Pokud se adresa, na kterou chce zboží zaslat, liší od fakturační adresy, vyplní kupující i dodací adresu vč. telefonu - pro případnou komunikaci s dopravcem. Součástí objednacího procesu přes internetový obchod je i seznámení se a odsouhlasení těchto obchodních podmínek. Bez odsouhlasení obchodních podmínek a vyplnění nezbytných osobních údajů nelze objednávku odeslat. Před vlastním odesláním objednávky si kupující může ještě jednou objednávku zkontrolovat popř. změnit a rozhodnout se, zda ji odešle či nikoli.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami prodávajícího a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí budoucí kupní smlouvy. Odeslaná objednávka je závazná!

3.2 OBJEDNÁVKA JINÝMI PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NEŽ PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD

Kupující může objednat zboží / služby z nabídky prodávajícího rovněž prostřednictvím e-mailu, faxu popř. písemně prostřednictvím České pošty. Při této formě objednávky se nevyužívá žádný speciální formulář. Kupující pouze musí dostatečně srozumitelnou formou specifikovat objednávané zboží popř. služby. V objednávce musí uvést název a objednací číslo požadovaného zboží, počet a cenu za kus, dále firemní údaje (fakturační adresu jméno a příjmení pracovníka, který objednávku vystavil, IČ, DIČ, telefonické a e-mailové spojení, popř. další údaje umožňující vystavit daňový doklad dle zákona 588/1992 Sb. v aktuálním znění.

Pokud se adresa, na kterou chce kupující zboží zaslat, liší od fakturační adresy, vyplní kupující i dodací adresu vč. telefonu - pro případnou komunikaci s dopravcem.

Objednávka může mít formu:

3.2.1. Návrhu kupní smlouvy, který obsahuje kromě výše uvedených skutečností i návrh obchodních podmínek kupujícího.

3.2.2. Akceptace nabídky prodávajícího včetně akceptace obchodních podmínek prodávajícího

3.2.3. Specifikace objednávaného zboží s odvoláním na konkrétní rámcovou smlouvu, která smluvně upravuje obchodní podmínky mezi kupujícím a prodávajícím.

3.2.4. Specifikace objednávaného zboží bez odvolání na konkrétní rámcovou smlouvu s elektronickou akceptací obchodních podmínek prodávajícího.

Pozn.: Před odesláním první objednávky formou 3.2.4. je kupující povinen odsouhlasit tyto obchodní podmínky prodávajícího s tím, že na základě těchto podmínek bude e-mailové potvrzení objednávky prodávajícím oběma smluvními stranami považováno za uzavření kupní smlouvy. (Analogie uzavření kupní smlouvy přes internetový obchod).

O každé změně obchodních podmínek je prodávající povinen informovat kupujícího, který před tím obchodní podmínky akceptoval ve smyslu bodu 3.2.4. a vyžádat si jeho opětovnou akceptaci.

3.2.5. Specifikace objednávaného zboží bez odvolání na konkrétní rámcovou smlouvu bez internetové akceptace obchodních podmínek prodávajícího.

Objednávky kupujícího mohou být v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.

4. POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY

Prodávající je povinen potvrdit přijetí objednávky kupujícímu neprodleně po obdržení, nejpozději do 48 hod v prac. dnech, pokud kupující zaslal objednávku přes internetový obchod prodávajícího. Toto potvrzení slouží jako informace kupujícímu, že jeho objednávka byla přijata. Potvrzení však nemá charakter potvrzení objednávky, viz. bod 5.

5. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY ZBOŽÍ / SLUŽEB

5.1 POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, KTERÁ JE DORUČENA PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD

Prodávající je povinen potvrdit objednávku nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího přijetí, pokud toto potvrzení nemění požadavky objednávky kupujícího (včetně upřesňujících požadavků, tj. cena/ks, počet kusů popř. termín dodání,způsob platby...).

Pokud prodávající nemůže z jakýchkoli důvodů splnit požadavky uvedené v objednávce kupujícího je prodávající povinen do 10 pracovních dnů od přijetí objednávky zaslat upřesnění (změny) objednávky kupujícímu a vyžádat si jeho písemný souhlas s konkrétními dodacími podmínkami, které se neshodují s původní objednávkou kupujícího.

Bez písemného souhlasu upřesnění objednávky nemůže prodávající objednávku potvrdit. Pokud ze strany kupujícího nedojde k potvrzení upřesnění (změny) objednávky do 10 pracovních dní od od jejího odeslání prodávajícím, považuje se objednávka kupujícího za odmítnutou. Pokud dojde ze strany kupujícího ve stanovené době k akceptaci modifikované původní objednávky, je prodávající povinen potvrdit tuto modifikovanou objednávku do 10 pracovních dnů od obdržení akceptace upřesnění.

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá prostřednictvím e-mailu.

V případě, že dodavatelsko – odběratelské vztahy jsou dlouhodobého charakteru a mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena rámcová obchodní smlouvu, pak se potvrzení objednávky kupujícího řídí touto rámcovou smlouvou.

5.2 POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, KTERÁ JE DORUČENA JINÝMI PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NEŽ PŘES INTERNETOVÝ OBCHOD

Potvrzení objednávky zboží / služeb se liší dle formy objednávky kupujícího:

5.2.1. Návrh kupní smlouvy, který obsahuje oproti objednacím údajům viz. bod 5.1 i návrh specifických obchodních podmínek kupujícího.

Prodávající je povinen potvrdit návrh kupní smlouvy nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího přijetí, pokud může garantovat splnění všech požadavků kupujícího a pokud jsou specifické obchodní podmínky kupujícího v návrhu kupní smlouvy pro prodávajícího akceptovatelné.

Pokud nejsou splněny podmínky specifikované v předchozím odstavci, je prodávající povinen zaslat kupujícímu upřesnění návrhu kupní smlouvy do 10 dnů od přijetí návrhu kupní smlouvy od kupujícího.

Tento postup se může opakovat až do oboustranné akceptace kupní smlouvy popř. jednostranné odmítnutí návrhu kupní smlouvy kteroukoli ze smluvních stran.

5.2.2. Akceptace nabídky prodávajícího včetně akceptace obchodních podmínek prodávajícího V případě akceptace nabídky prodávajícího kupujícím, je prodávající povinen potvrdit takovouto objednávku nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího přijetí.

5.2.3. Specifikace objednávaného zboží s odvoláním na konkrétní rámcovou smlouvu, která smluvně upravuje obchodní podmínky mezi kupujícím a prodávajícím. Potvrzení této formy objednávky se postupuji shodně jako v bodu 5.1. nespecifikuje –li tento postup rámcová smlouva jinak.

5.2.4. Specifikace objednávaného zboží s elektronickou akceptací obchodních podmínek prodávajícího bez odvolání na konkrétní rámcovou smlouvu. Prodávající je povinen ověřit internetovou akceptaci obchodních podmínek kupujícím. Jinak potvrzení této formy objednávky je shodné jako v bodu 5.1.

O každé změně obchodních podmínek je prodávající povinen informovat kupujícího, který před tím obchodní podmínky akceptoval ve smyslu bodu 3.2.4. a vyžádat si jeho opětovnou akceptaci.

5.2.5. Specifikace objednávaného zboží bez odvolání na konkrétní rámcovou smlouvu bez internetové akceptace obchodních podmínek prodávajícího.

Postup potvrzení této formy objednávky je obdobné jako v bodu 5.1. Prodávající i kupující se musejí písemně shodnout na obchodních podmínkách a jednoznačně specifikovat objednané zboží z hlediska množství, technické specifikace, ceny a termínu dodáni.

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá prostřednictvím e-mailu.

6. CENA ZBOŽÍ / SLUŽEB

Ceny za zboží nabízené prodávajícím jsou ceny koncové a vycházejí z užitných vlastností výrobků, provozních nákladů výrobce a prodávajícího, kurzu CZK, platných cenových, daňových a celních předpisů. Ceny uvedené v cenících prodávajícího jsou uvedeny v Kč popř. v Euro bez DPH, bez množstevních, dealerských nebo jiných slev. Ceníky jsou dostupné na www.eximus.cz . Ceníky je možno na vyžádání zaslat emailem.

Platnost těchto ceníků je do vydání nových ceníků. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceníky bez předchozího upozornění.

Ceny v internetovém obchodě Prodávajícího u jednotlivých druhů nabízeného zboží jsou bez DPH.

V těchto cenách je zahrnut:

 • Recyklační poplatek dle zákona o odpadech v aktuálním znění (podléhá-li daný výrobek příslušnému zákonu)
 • Kompletní příslušenství, které je specifikované jako součást dodávky v návodu k obsluze
 • Návod k obsluze v češtině (vyžaduje-li to způsob užití přístroje)

V těchto cenách není zahrnuto:

 • Přepravné včetně pojištění (uvedené ceny jsou stanoveny pro odběr ze skladu prodávajícího v Blansku)
 • Kalibrační protokol s naměřenými hodnotami od výrobce (pokud není standardní součástí dodávky přístroje)
 • Kalibrace přístroje od státem autorizované kalibrační laboratoře nebo AMS
 • Ověřování stanovených měřidel

Ceny přepravného včetně pojištění jsou uvedeny v "Příloze 1"

Ceny ostatních poskytovaných služeb stejně jako ceny výrobků, které nejsou uvedeny v ceníku jsou kalkulovány individuálně a budou kupujícímu sděleny na dotaz.

Pokud z jakéhokoli důvodu způsobeného např.vyšší mocí nebude moci prodávající dodržet ceny uvedené v internetovém obchodě nebo v cenících, je prodávající povinen před potvrzením objednávky kupujícího na tuto skutečnost upozornit a vyžádat si písemný souhlas kupujícího s jinou cenou. Pokud kupující nevysloví se změnou ceny svůj souhlas, má prodávající právo objednávku odmítnout. Toto odmítnutí objednávky je prodávající povinen prokazatelně doručit kupujícímu bez zbytečného odkladu.

V rámcových obchodních smlouvách mohou být definovány slevy poskytované prodávajícím kupujícímu na výrobky. Slevy mohou být i předmětem jiné ústní nebo písemné dohody mezi prodávajícím a kupujícím.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Formu úhrady za zboží objednané přes internetový obchod si může kupující zvolit z jedné z níže uvedených možností:

 • V hotovosti v sídle naší společnosti.
 • Dobírkou.
 • Bankovním převodem – předem na zálohovou fakturu (Zálohová faktura bude kupujícímu doručena elektronicky, včetně nezbytných bankovních údajů naší společnosti.)

Pokud kupující objednal zboží jiným způsobem než přes internetový obchod, pak způsob platby za dodané výrobky / služby stanoví prodávající, na základě konkrétních podmínek daného obchodního případu.

U smluvních partnerů lze definovat platební podmínky v rámcových smlouvách.

Daňový doklad na dodané zboží je kupujícímu oproti podpisu předán při osobním odběru zboží nebo odeslán do 2 pracovních dnů poštou.

Smluvní penále: Při zpoždění platby za dodávku výrobků přísluší prodávajícímu smluvní penále ve výši stanovené obchodním zákoníkem. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu toto penále do 14 dnů po vystavení penalizační faktury.

V případě, že kupující neuhradí smluvní cenu za dodané zboží / služby do 60 dnů po stanovené lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn postoupit pohledávku vůči kupujícímu třetí straně.

8. DODACÍ PODMÍNKY

8.1 PŘEVOD VLASTNICTVÍ

Vlastnictví objednaného zboží přechází na kupujícího zaplacením ceny za zboží prodávajícímu popř. předáním zboží, pokud rámcová smlouva nestanoví jinak. Jestliže nabude kupující vlastnictví dříve než dojde k převzetí předmětu koupě, má prodávající až do doby předání zboží kupujícímu práva a povinnosti schovatele.

8.2 TERMÍN DODÁNÍ

Termín dodání je okamžik, kdy prodávající osobně předal objednané zboží kupujícímu (osobní odběr zboží u prodávajícího), popřípadě kdy zboží předal prvnímu přepravci (při jiném než osobním odběru zboží).

Objednané zboží je kupujícímu převážně dodáváno ihned ze skladu nebo do 30 pracovních dnů po vyjasnění objednávky. Ve specifických případech může být zboží dodáno i v delších dodacích lhůtách

Termín dodání je prodávající povinen uvést v potvrzení objednávky kupujícímu. V případě, že si kupující platí za dodávku zboží zálohové faktury předem, potom se termín dodání zboží odvíjí od připsáním fakturované částky na účet prodávajícího.

Pokud kupující ve své objednávce blíže specifikuje termín dodání objednaného zbo