Elektrický předehřívač plynu

1. POUŽITÍ

Elektrický předehřívač je určen pro ohřev plynu před redukcí jeho vstupního tlaku na nižší výstupní tlak v regulačních stanicích plynu dle ČSN EN 12186 a ČSN EN 12279. Pracovní tekutinou je zemní plyn dle ČSN EN ISO 13443. Ke sdílení tepla dochází přímým stykem plynu s vyhřátými elektrickými topnými tělesy.

Elektrický předehřívač splňuje technické požadavky na zařízení pro předehřev plynu dle ČSN EN 12186, ČSN EN 12279 a TPG 605 02. Konstrukce předehřívače splňuje ustanovení ČSN EN 60079-0, ČSN EN 60079-1 a ČSN EN 60079-7. Elektrický předehřívač je zařízením určeným pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podle nařízení vlády č. 23/2003 Sb. a je certifikován NO č. 1026-FTZÚ Ostrava–Radvanice.

Elektrický předehřívač je tlakovým zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 26/2003 Sb. a je certifikován NO č. 1015 SZÚ Brno. Pevnostní výpočet je proveden dle ČSN 69 0010.

 

2. POPIS ZAŘÍZENÍ

            Předehřívač se skládá z  trubkového tělesa s přírubovými hrdly pro vstup a výstup plynu. Horní část předehřívače tvoří nevýbušný pevný závěr pro elektrickou svorkovnici. Ve spodním víku nevýbušného závěru jsou upevněny a utěsněny odporové topné tyče, které zasahují do trubkového tělesa. Na tělese předehřívače je situován návarek s jímkou pro umístění termostatu v pevném závěru, jistič povrchové teploty tvořený tavnou tepelnou pojistkou v krytu v zajištěném provedení a návarek pro jímku ukazovacího teploměru nebo snímače teploty. K odpojení odporových topných tyčí od napájení termostatem nebo tavnou tepelnou pojistkou musí dojít nepřímým způsobem pomocí ochranného elektrického zařízení, které není součástí předehřívače. Toto zařízení musí být nezávislé na systému, který slouží pro regulaci teploty předehřívače.